Geregistreerd mediator. Aangesloten bij De Raad van Mediators.
Lid NMv. ADR full certified.
Eindhoven - 's-Hertogenbosch
Oss - Tilburg e.o.

ALGEMENE VOORWAARDEN MEDIATION

ALGEMENE VOORWAARDEN MEDIATION


Westerling Mediation, tevens handelend onder de namen Conflicten Mediator
en Raad van Mediators.

1. Begrippen

In deze algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen de navolgende betekenis:
-Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
-Partijen: de natuurlijke of rechtspersonen die aan Opdrachtnemer opdracht hebben gegeven tot het (doen) uitvoeren van mediation werkzaamheden, elk der Partijen afzonderlijk 'Partij" of "Opdrachtgever" genoemd.
-Opdrachtnemer: De in de Mediation overeenkomst genoemde mediator, aangesloten bij Westerling Mediation en opgenomen in het RVM en ADR register.
-Mediation: de bemiddeling tussen Partijen die wordt verleend door Opdrachtnemer met als doel de in de Mediationovereenkomst genoemde kwestie op te lossen.
-Overeenkomst: de Mediationovereenkomst tussen Opdrachtnemer en Partijen.

2. Toepasselijkheid

I. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van elke aanbieding, offerte en overeenkomst van Opdrachtnemer en zijn tevens van toepassing op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. Toepasselijkheid van andere (algemene) voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

ll. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk te zijn overeengekomen.

III. Bij strijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, prevaleren de bepalingen in de Overeenkomst.

3. Overeenkomsten en aanbiedingen

l. Offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders bepaald.

II. Een overeenkomst komt tot stand door Ondertekening door Opdrachtnemer en Partijen en heeft --voor zover van toepassing- terugwerkende kracht tot het moment dat de Opdrachtnemer de werkzaamheden in het kader van de Mediation is begonnen.

lIl. Opdrachtnemer kan de Overeenkomst direct beëindigen indien een Opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, dan wel indien een aanvraag voor faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever wordt ingediend, Opdrachtgever zijn bedrijfsactiviteiten staakt of als er sprake is van een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.

4. Uitvoering van de werkzaamheden

Opdrachtnemer neemt uitsluitend inspanningsverbintenissen op zich en zal de werkzaamheden in het kader van de Mediation uitvoeren naar beste inzicht en vermogen zoals van een professionele dienstverlener mag worden verwacht. Opdrachtnemer staat niet in voor het bereiken van een beoogd resultaat.

ll. Opdrachtnemer zal zich bij de uitvoering van de werkzaamheden in redelijkheid

inspannen om een door Opdrachtnemer en Partijen afgesproken planning te halen. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, hebben door Opdrachtgever of Opdrachtnemer genoemde termijnen het karakter van een inschatting en geiden niet als fatale term ij n.

III. In het geval dat Opdrachtnemer door overmacht of onvoorziene omstandigheden verhinderd is om een Overeenkomst uit te voeren, kan Opdrachtnemer naar zijn keuze de uitvoering opschorten of de overeenkomst ontbinden, zonder tot schadevergoeding te zijn gehouden. Onder overmacht wordt onder meer begrepen een al dan niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden.

5. Tarieven en Betaling

Opdrachtnemer factureert Opdrachtgever op basis van een uurtarief, tenzij anders overeengekomen. Het honorarium is exclusief BTW, reiskosten en andere onkosten.

ll. Opdrachtgever zal facturen van Opdrachtnemer zonder opschorting, korting of verrekening betalen binnen de in de Overeenkomst vermelde termijn.

Bij niet tijdige betaling is Opdrachtgever vanaf de vervaldatum van de betreffende factuur in verzuim. Vanaf dat moment is Opdrachtgever een vertragingsrente verschuldigd van 1 ,5% van het factuurbedrag per maand of gedeelte daarvan. Opdrachtnemer kan voorts incassokosten in rekening brengen. De incassokosten bedragen 15% van de het te incasseren bedrag, met een minimum van 50 euro, onverminderd het recht om de werkelijke incassokosten te vorderen.

IV. Als Opdrachtgever een consument is, treedt het verzuim in als 14 (veertien) dagen na ontvangst van een betalingsherinnering nog niet (volledig) is betaald. Vanaf dat moment is Opdrachtgever de wettelijke rente voor niet- handelstransacties verschuldigd over het factuurbedrag. Opdrachtnemer kan voorts incassokosten in rekening brengen volgens de staffel zoals opgenomen in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incasso- kosten.

V. Bij niet tijdige betaling heeft Opdrachtnemer het recht zijn werkzaamheden op te schorten.

6. Aansprakelijkheid en vrijwaring

I. Iedere aansprakelijkheid van de mediator, ingeval van schade als gevolg van zijn handelen of nalaten in de mediation, is beperkt tot ten hoogste het bedrag dat in de desbetreffende verzekeringsovereenkomst wordt uitgekeerd door zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat krachtens die verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval voor rekening van de mediator komt.

Behoudens in geval van opzet of grove schuld, is iedere aansprakelijkheid van Opdracht- nemer beperkt tot het bedrag gefactureerde honorarium voor de betreffende Overeenkomst. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade of gederfde winst.

ll. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen aanspraken van derden in verband met de voor Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden.

IV. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade van Opdrachtnemer ontstaan door het niet naleven door Opdrachtgever van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst.

V. De bepalingen in dit artikel gelden tevens voor derden die Opdrachtnemer inschakelt.

7. Klachttermijn en verjaring

I. Klachten over een gebrek in de dienstverlening van Opdrachtnemer moeten worden gemeld binnen bekwame tijd nadat Opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt of had moeten ontdekken. Na deze termijn kan de Opdrachtgever geen beroep meer doen op een gebrek in de prestatie. Onder bekwame tijd wordt in ieder geval verstaan een termijn van 14 (veertien) dagen nadat Opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt of had moeten ontdekken.
De klachtenprocedure van het ADR International Register is van toepassing.

ll. Onverminderd het bepaalde in art. 7.1 verjaren alle rechtsvorderingen van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer na verloop van één jaar na het verrichten van de betreffende werkzaamheden.

8. Intellectuele eigendom

I. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever openbaar gemaakt werk, waaronder begrepen schriftelijke adviezen, (model)contracten, overige documenten en Opdrachtnemers knowhow en werkwijze, evenals auteursrechten die ontstaan bij uitvoering van de Mediation, berusten uitsluitend bij Opdrachtnemer.

ll. Niets uit door Opdrachtnemer openbaar gemaakt werk mag door Opdrachtgever openbaar gemaakt of verveelvoudigd worden, tenzij Opdrachtnemer vooraf schriftelijk toestemming verleent.

9. Overige bepalingen

I. Indien een bepaling in de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van kracht en zal de nietige bepaling worden vervangen door een nieuwe bepaling die zoveel mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling.

ll. Partijen zijn ervan op de hoogte dat Westerling Mediation (kamer van Koophandel 54963516) een onderneming is die ook handelt onder de labels Conflictenmediator en Raad van Mediators.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

I. Op de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

ll. Eventuele geschillen die niet in der minne kunnen worden opgelost, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in arrondissement ’s-Hertogenbosch.