Geregistreerd mediator. Aangesloten bij De Raad van Mediators.
Lid NMv. ADR full certified.
Eindhoven - 's-Hertogenbosch
Oss - Tilburg e.o.

Voorkom uw faillissement door bemiddeling

Nieuwe wet kan uitkomst bieden

Er wordt veel geschreven over de nieuwe regeling binnen het faillissementsrecht: WHOA.
WHOA staat voor Wet Homologatie Onderhands Akkoord.
Deze regeling wordt veelal genoemd als de oplossing om een faillissement te voorkomen. Maar is dit nu ook de oplossing?
Het antwoord is: nee, lang niet altijd. Lees onderstaand hoe het werkt. Biedt de nieuwe wet u geen oplossing? Neem dan contact met ons op. Wij kunnen u helpen door directe bemiddeling.

Dankzij de Covid-crisis is deze regeling in een stroomversnelling gekomen.
Doel van deze regeling is dat faillissementen voorkomen worden en crediteuren er financieel beter vanaf komen dan ten opzichte van een faillissement. Normaal krijgen de Belastingdienst en de banken voorrang en blijft er sowieso niets over voor crediteuren.
Om gebruik te kunnen maken van de WHOA is er echter wel geld nodig. Is er helemaal niets dan werkt het niet. Belangrijk tip is dan ook om niet te wachten als het verkeerd dreigt te gaan, maar meteen te starten met oplossen!
Om van de WHOA gebruik te kunnen maken moet je meestal een advocaat in de hand nemen om de regeling voor je op te zetten. De rechtbank moet immers een beschikking afgeven als niet alle partijen vrijwillig willen meewerken.
Een advocaat is niet goedkoop en zal -gezien het risico- een flink voorschot vragen.
Ga er maar vanuit dat je minimaal 20% van het uitstaande schuldbedrag ter beschikking moet hebben om via de WHOA tot een oplossing te komen.
Hoe werkt de WHOA?
Tot 1 januari 2021 gold dat er alleen een akkoord was wanneer alle schuldeisers en aandeelhouders instemden. Wanneer 1 schuldeiser of aandeelhouder dwarslag, kon dit leiden tot een faillissement.
Sinds 1 januari 2021 geldt de WHOA. Met de WHOA-routekaart volg je stapsgewijs de weg van voorbereiding naar akkoord. De schuldenaar overlegt met schuldeisers. Deze afspraken worden vastgelegd in een conceptakkoord. Over dit conceptakkoord van de schuldenregeling moet worden gestemd. Daarna bevestigt de rechtbank (homologatie) het akkoord op de voorgestelde schuldenregeling. Ook als niet alle bij het akkoord betrokken schuldeisers of aandeelhouders instemmen. Dit wordt ook wel een dwangakkoord genoemd, omdat schuldeisers en aandeelhouders zich door deze wet aan het akkoord moeten houden. Zelfs als ze genoegen moeten nemen met bijvoorbeeld een gedeeltelijke afboeking, kwijtschelding van de schulden of uitstel van betaling. De ondernemer met schulden houdt tijdens het WHOA-traject de controle over zijn onderneming en kan blijven ondernemen.

Schuldeisers indelen in klassen
De inhoud en inrichting van het akkoord moeten aan een aantal voorschriften voldoen. Een van de onderdelen van de nieuwe wet is dat de ondernemer zijn schuldeisers indeelt in klassen. Denk aan schuldeisers met een verschillende rangorde, zoals de Belastingdienst en pand- of hypotheekhouders. De WHOA geeft de ondernemer ruimte het akkoord met schuldeisers (crediteuren) zelf in te richten. Je bent vrij om een akkoord aan te bieden aan 1 of meerdere klassen crediteuren en aan andere klassen juist niet. Let op! De schuldeisers die je niet benadert voor een akkoord, behouden hun recht op een volledige betaling van de openstaande schulden. Een meerderheid binnen 1 klasse moet instemmen met het voorstel.

Akkoord van de rechter
De rechter moet het akkoord vervolgens bevestigen. Als dat gebeurt, moeten ook de tegenstemmers zich aan het akkoord houden. Ook als zij met minder dan de volledige vordering genoegen moeten nemen.
In de nieuwe wet is ook iets geregeld is voor kleine zelfstandige schuldeisers. Voor kleine mkb’ers, bedrijven met minder dan 50 werknemers, is bepaald dat zij minimaal 20% van hun openstaande vordering terug moeten krijgen. Daarmee is dus ook de positie van de kleinere mkb’ers beter geborgd.

Lopende overeenkomsten
Ook wat betreft lopende overeenkomsten zoals huur verandert er wat door de WHOA. De huurder kan deze met toestemming van de rechter eenzijdig beëindigen, als de verhuurder niet instemt met een voorgestelde vrijwillige wijziging of beëindiging.
De WHOA biedt ook mogelijkheden om arbeidsovereenkomsten in de regeling mee te nemen.

Gebruik de WHOA om faillissemntsaanvraag tegen te houden
De regeling heeft nog een andere mogelijkheid als het eigenlijk al te laat is:
Op het moment dat je een faillissementsaanvraag ontvangt kan je deze met deze regeling ook tegenhouden.
Je dient dan snel aan advocaat in de hand te nemen en binnen 4 weken met een plan van aanpak te komen. Tot die tijd wordt de faillissementsaanvraag aangehouden.
Als je het idee hebt dat je hiermee aan de slag wil zorg er dan voor dat je administratie op orde is en begin alvast te werken aan een plan waaruit blijkt dat je een levensvatbaar bedrijf hebt.

De conclusie is dat de WHOA mogelijkheden biedt om een faillissement te voorkomen, mits je nog over een bepaalde hoeveelheid middelen (lees: geld) kunt beschikken en aantoonbaar is dat het bedrijf nog levensvatbaar is.
Op deze manier is een doorstart met een schone lei en zonder reputatieschade sinds 1 januari mogelijk.

Beschik je niet over voldoende liquide middelen, dan resteert de mogelijkheid om op basis van professionele bemiddeling toch tot een oplossing te komen. Bel ons en we plannen een vrijblijvende afspraak in (zonder kosten) om te bespreken wat de mogelijkheden zijn.

Financier de WHOA met een TOA...

Het probleem waar ondernemers tegenaan lopen is dat ze de kosten van de WHOA regeling niet kunnen betalen. Je moet toch ineens het bedrag dat je als akkoord voorstelt ineens op tafel leggen. Het is niet de bedoeling dat je je schuldeisers nog een keer met een betaalvoorstel gaat opzadelen.Daar komt dan nog bij dat de kosten om in de WHOA regeling te komen ook nog eens vrij hoog zijn. Zeker als je naar de rechter toe moet om het akkoord af te dwingen.

Time-out-arrangement
Maar nu is er vanuit de overheid een TOA gelanceerd: TOA. Dit staat voor Time-out-arrangement.
Dit TOA krediet speelt helemaal in op het grootste probleem waar met name kleine ondernemers tegenaan lopen. Hoe gaan we de WHOA financieren? Met TOA dus.
Je kan maximaal 100.000,- lenen met het TOA krediet en je wordt in de gelegenheid gesteld dit in maximaal 6 jaar terug te betalen tegen een rente van 2,5%.De voorwaarden voor TOA zijn in basis hetzelfde als de WHOA. Je bedrijf moet gezond zijn na toepassing van WHOA en er moet een crediteurenakkoord zijn dat voldoet aan de eisen. TOA vraagt wel of je privé mee wil tekenen voor deze lening van een ton.
bron: Florentijn van den Bos - ADD-Flex4you

In de WHOA via een TOA...

Wie slim rekent, financiert de WHOA met eenTOA. De overheid zelf maakt het mogelijk en probeert zo ondernemers die vanwege Corona in de problemen zijn gekomen te helpen. Uitgangspunt is wel dat alleen bedrijven geholpen worden die in de kern/basis gezond zijn en na de 'crisis' hun schulden terug kunnen betalen.